ALGEMENE VOORWAARDEN - Review Surprise NL


De ASICS 'Review surprise' is een initiatief van ASICS Europe B.V. ('ASICS') ter bevordering van het merk ASICS.


Periode en selectie
De 'Review surprise' loopt van 01/07/2020 tot en met 30/09/2020, inclusief deze beide dagen. ASICS selecteert willekeurig één persoon uit de deelnemers die meedoen aan de Review surprise.


Hoe kun je deelnemen
Je moet minimaal 18 jaar oud zijn om deel te nemen. Als de gebruiker een review instuurt via de post-interaction-email, kan de gebruiker aanvinken mee te doen aan de loting. BEPERKING: Eén (1) inzending per persoon tijdens de promotieperiode. Er is geen minimaal bestelbedrag of een ander soort betaling nodig om deel te nemen. Het gebruiken van een geautomatiseerd systeem om deel te nemen aan de 'Review surprise' is ten strengste verboden en zal leiden tot diskwalificatie. Alle inzendingen die zijn ingediend of ontvangen via een dergelijk geautomatiseerd systeem worden ongeldig gemaakt.


Prijs
ASICS geeft gratis een voucher weg ter waarde van € 150/£ 150 voor asics.com, die 4 weken geldig is nadat de vouchercode aan de winnaar is gecommuniceerd.


Algemene voorwaarden
Neem gerust contact op met ons op, als je een vraag, opmerking of klacht hebt: https://app-de.onetrust.com/app/#/webform/4f8d1a32-cd10-4197-80da-b8844cd55c87
De 'Review surprise' wordt georganiseerd door ASICS Europe B.V., dat zijn hoofdkantoor heeft op Taurusavenue 165, 2132 LS, Hoofddorp, hierna 'ASICS' genoemd. De “Review surprise” valt onder deze algemene voorwaarden en onder alle van toepassing zijnde nationale wetgevingen.
De 'Review surprise' loopt van 01/07/2020 tot en met 30/09/2020, inclusief deze beide dagen. ASICS zal de winnaar via e-mail benaderen. De winnaar heeft 7 dagen om contact met ons op te nemen nadat de winnaar op de hoogte is gesteld, om te bevestigen dat hij of zij de vouchercode heeft ontvangen.
Wettige bewoners van alle Europese landen (met uitzondering van Italië) die minimaal 18 jaar oud zijn, mogen deelnemen aan de 'Review surprise'. De 'Review surprise' is alleen bedoeld voor particuliere doeleinden. Directeuren, functionarissen, managers, personeel, andere werknemers en directe familieleden of huisgenoten van medewerkers op kantoren van ASICS Europe B.V., kantoren van ASICS in de deelnemende landen, in de verkoop, van ASICS, retailers van Onitsuka Tiger (waaronder het personeel daarvan), bedrijven en bureaus die betrokken zijn bij de ontwikkeling van deze wedstrijd, bedrijven en andere personen die betrokken zijn bij deze 'Review surprise' zijn uitgesloten van deelname aan deze wedstrijd.
Om in aanmerking te komen voor de 'Review surprise' en de prijs te ontvangen, moet de winnaar zich volledig houden aan de algemene voorwaarden, en door aanspraak te maken op de prijs en de prijs te accepteren, gaat de winnaar akkoord met deze algemene voorwaarden en de beslissingen van ASICS, wiens beslissingen bindend en definitief zijn op alle mogelijke manieren, en de winnaar kan aantonen dat hij/zij in aanmerking komt voor de 'Review surprise'.
De geschatte verkoopwaarde van de prijs is € 150 / £ 150. De prijs valt onder enigerlei van toepassing zijnde algemene voorwaarden van ASICS. Afbeeldingen van de prijs zijn alleen bedoeld ter illustratie. De prijs kan niet worden overgedragen, vergoed, omgeruild of vervangen. ASICS behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, een prijs aan te bieden met dezelfde of een hogere waarde (of het equivalent in contant geld).
Alle prijzen worden uitgereikt binnen 1 jaar na ontvangst van een geldige en uitgevoerde akte van bekendheid voor de ontvanger/winnaar of bevestiging van de prijs. Elk deel van de prijs dat niet is geaccepteerd of waar de winnaar geen aanspraak op maakt, komt te vervallen en wordt niet vervangen. De winnaar van de prijs heeft de volledige verantwoordelijkheid voor alle nationale belastingen op de prijs.
Er is geen aankoop, betaling of andere actie nodig van winnaars om geselecteerd te worden. Een aankoop of betaling leidt niet tot een grotere kans om de prijs te winnen. ASICS zal de winnaars willekeurig selecteren en via e-mail contact met hen opnemen. Winnaars moeten hun volledige naam, adres en e-mailadres verstrekken binnen 48 uur nadat ze de e-mail van ASICS hebben ontvangen, om aanspraak te maken op de prijs.
Tenzij het bij wet verboden of beperkt is, gaat de winnaar, door het aanspraak maken op en/of het accepteren van de prijs, ermee akkoord dat ASICS en haar opvolgers, rechtverkrijgenden, licentiehouders en onderlicenties, de volledige naam, woonplaats en provincie, foto's of andere afbeeldingen, aanspraak op de prijs, portretten, stem, verklaringen, biografische gegevens (geheel of gedeeltelijk), en/of verklaringen van de winnaar over de 'Review surprise' of ASICS, wereldwijd en eeuwigdurend voor welk doel dan ook, mag gebruiken, publiceren, repliceren, veranderen, aanpassen, uitzenden, vertalen, verspreiden en beschikbaar maken, waaronder, maar niet beperkt tot, advertenties, handel, beschikbaar maken en/of promoten namens ASICS, in elke en alle soorten media, nu bekend of hierna ontwikkeld, waaronder, maar niet beperkt tot, geprinte media, tv, radio, elektronisch, kabel, digitaal, mobiel, wereldwijde web, zonder verdere beperking, compensatie, notificatie, review of goedkeuring, en de winnaar erkent en gaat ermee akkoord dat ASICS de rechten ervan mag overdragen, toekennen of een licentie of sublicentie mag toekennen aan elke derde partij.
De ontvangen persoonlijke gegevens die door ASICS worden verzameld, worden alleen gebruikt voor de administratie van de 'Review surprise' en het toekennen van de prijs. ASICS mag, alleen voor deze doeleinden, dergelijke gegevens vrijgeven aan derde partijen. ASICS verwijst hierbij uitdrukkelijk naar ASICS' privacybeleid dat beschikbaar is op https://www.asics.com/privacy/privacy-policy, betreffende het verzamelen, gebruiken en vrijgeven van persoonlijke gegevens door ASICS. Verzoeken om je persoonlijke gegevens in te zien, up te daten of te corrigeren kun je sturen naar https://app-de.onetrust.com/app/#/webform/4f8d1a32-cd10-4197-80da-b8844cd55c87.
ASICS en haar dochterbedrijven, filialen, partners, vertegenwoordigers, agenten, opvolgers, rechtverkrijgenden, medewerkers, functionarissen en directeuren hebben geen enkele verplichting of verantwoordelijkheid, waaronder verantwoordelijkheid om de prijs toe te kennen aan de winnaar, met betrekking tot:
(a) verzoeken tot aanspraak op de prijs die onjuiste informatie bevatten of de algemene voorwaarden niet in acht nemen of schenden;
(b) aanspraken op of berichten over de prijs die kwijt, te laat, incompleet, ongeldig, onbegrijpelijk, beschadigd zijn of op een andere manier niet ontvangen zijn door de bedoelde winnaar, geheel of gedeeltelijk, door een computer, persoon of technische fout van welke aard dan ook;
(c) winnaars die gefraudeerd of misleid hebben bij het meedoen of deelnemen aan de 'Review surprise' of bij het aanspraak maken op de prijs;
(d) storingen, fouten of problemen met telefoons, elektronische apparatuur, hardware, software, netwerk, internet of computers;
(e) het onvermogen van de winnaar om de prijs te accepteren om wat voor reden dan ook;
(f) als een prijs niet kan worden toegekend door het annuleren van een reis, vertragingen of onderbrekingen door overmacht, natuurlijke rampen, terrorisme, weersomstandigheden of elke andere vergelijkbare gebeurtenis die buiten het redelijk bereik van de sponsor ligt; of
(g) schade, letsel of verlies van welke aard dan ook, veroorzaakt door de prijs of als gevolg van het toekennen, accepteren, bezitten, gebruiken, misbruiken, verliezen of verkeerd gebruiken van de prijs of als gevolg van deelname aan deze prijsvraag of activiteiten die te maken hebben met de prijs.
ASICS behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, een deelnemer/winnaar te diskwalificeren die:
(a) zich bemoeit met het selectieproces of het uitvoeren van de 'Review surprise' of met websites die de 'Review surprise' promoten;
(b) de algemene voorwaarden schendt; of
(c) meerdere keren meedoet of probeert mee te doen aan 'Review surprise' door het gebruik van meerdere e-mailadressen of door het gebruik van robots of geautomatiseerde apparaten die aanspraak maken.
Als ASICS bepaalt, naar eigen goeddunken, dat technische of onvoorziene omstandigheden de integriteit of haalbaarheid van de 'Review surprise' aantasten, behoudt ASICS zich het recht voor om de aanspraken op prijzen ongeldig te maken, en/of het relevante deel van de 'Review surprise'-promotie te beëindigen, inclusief de gehele 'Review surprise'-promotie, en/of de 'Review surprise' te wijzigen en/of een willekeurige trekking te doen om de prijs/prijzen toe te kennen met gebruik van alle geldige aanspraken op de prijs die ontvangen zijn vanaf de datum van beëindiging. Als de 'Review surprise' wordt beëindigd of gewijzigd door technische problemen of onvoorziene omstandigheden, voordat de promotieperiode is afgelopen, wordt er een bericht geplaatst op www.asics.com.
De winnaar, gaat, door het aanspraak maken op en/of accepteren van de prijs, ermee akkoord ASICS en haar dochterondernemingen, filialen, partners, vertegenwoordigers, agenten, opvolgers, rechtverkrijgenden, medewerkers, functionarissen en directeuren, van alle aansprakelijkheid te ontslaan, voor alle soorten verlies, schade, beschadiging, letsel, kosten of uitgaven, waaronder maar niet beperkt tot, beschadiging aan eigendommen, persoonlijk letsel (waaronder emotioneel leed), en/of overlijden, dat kan voorkomen met betrekking tot de voorbereiding op of het deelnemen aan de 'Review surprise', of het bezitten, accepteren en/of gebruiken of misbruiken van de prijs of deelname aan alle activiteiten die gerelateerd zijn aan 'Review surprise' en voor alle geschillen of acties op basis van publiciteitsrechten, laster of het schenden van privacy en leveren van merchandise. ASICS (inclusief haar functionarissen, werknemers en vertegenwoordigers) sluit alle aansprakelijkheid (waaronder nalatigheid) uit voor eventueel persoonlijk letsel, verlies of schade voortkomend uit of in verband met, direct of indirect, 'Review surprise', de prijs (of prijzen, technische moeilijkheden of defecte apparatuur (al dan niet buiten de controle van ASICS).
De winnaar gaat bij het aanspraak maken op of accepteren van de prijs ermee akkoord dat aansprakelijkheid betreffende of voortkomende uit de prijs volledig bij de producent van de goederen of zijn dochterondernemingen ligt. ASICS en haar dochterondernemingen, filialen, partners, vertegenwoordigers, agenten, opvolgers, rechtverkrijgenden, medewerkers, functionarissen en directeuren hebben geen verantwoordelijkheid voor letsel of schade aan de computer van deelnemers andere personen, ongeacht hoe deze is veroorzaakt, in verband met of als gevolg van deelname aan het downloaden van materialen of software met betrekking tot deze 'Review surprise'.
De winnaar erkent dat ASICS geen waarborgen, verklaringen of garanties heeft gedaan of hiervoor verantwoordelijk of aansprakelijk is, uitdrukkelijk of impliciet, feitens of rechtens, met betrekking tot alle prijzen, waaronder maar niet beperkt tot, uitdrukkelijke garanties die zijn verstrekt door de producent van de goederen of zijn dochterondernemingen.
ASICS behoudt zich het recht voor om te allen tijde zonder voorafgaande berichtgeving de inhoud van deze Algemene voorwaarden met terugwerkende kracht te wijzigen met het oog op een goede uitvoer van de 'Review surprise', zonder dat dit een nadelig effect heeft op de deelnemers.
Als je klachten hebt over deze wedstrijd kun je e-mail sturen naar https://app-de.onetrust.com/app/#/webform/4f8d1a32-cd10-4197-80da-b8844cd55c87
Tenzij het verboden is, worden alle zaken en vragen over de opzet, geldigheid, interpretatie en bekrachtiging van deze algemene voorwaarden, of de rechten en plichten van de winnaar of ASICS met betrekking tot de 'Review surprise', onderworpen en geïnterpreteerd in overeenstemming met het Nederlands recht. Daarnaast valt elk geschil inzake de 'Review surprise' (inclusief de algemene voorwaarden) onder de exclusieve jurisdictie van de Rechtbanken te Amsterdam, Nederland.
Als je per post een lijst met winnaars wilt ontvangen nadat de 'Review surprise'-periode voorbij is, kun je een aan jezelf geadresseerde en gefrankeerde enveloppe opsturen naar: Taurusavenue 165, 2132 LS, Hoofddorp. Als je per e-mail een lijst met winnaars wilt ontvangen, kun je contact met ons opnemen: https://app-de.onetrust.com/app/#/webform/4f8d1a32-cd10-4197-80da-b8844cd55c87

FEITEN PROMOTIE
PRIJS: Voucher ter waarde van € 150/£ 150 voor asics.com
VERKOOPWAARDE: € 150/£ 150
WINKANSEN: Afhankelijk van het totaal aantal geldige inzendingen